Siirry sisältöön
Yleiset sopimusehdot pitopalvelun tilaamiseen.

Vuokraus- ja toimitusehdot

Vuokraus- ja toimitusehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pepper Catering Oy:n (jäljempänä “Toimittaja”) ja asiakkaan (jäljempänä “Tilaajan”) välisiin laite-, astiavuokra-, tilausruoka- ja palvelusopimuksiin. Ehdot pätevät kaikkiin laite-, astiavuokra-, tilausruoka- ja palvelusopimuksiin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu

2. Tarjouksen voimassaolo

Toimittajan tekemä tarjous on voimassa yhden kuukauden ajan tarjouksen päiväyksestä alkaen. Toimittaja tekee tilaajalle alustavan varauksen tarjouksen yhteydessä. Tarjouksen mukainen tilaus astuu voimaan 3. kohdassa mainittujen ehtojen mukaisesti. Tilaajalle tehty alustava varaus poistetaan tarjouksen voimassaolon umpeuduttua, kuitenkin viimeistään viikko ennen tapahtuman alkua.

3. Sopimus ja yleiset sopimusehdot

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus katsotaan astuneen voimaan myös, mikäli sopimuksen mukainen toimitus on aloitettu, vaikka sopimusta ei olisi molempien osapuolien toimesta allekirjoitettu. Sopimuksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja, mikäli osapuolet eivät ole kirjallisesti muuta sopineet.

4. Verot, viranomaismaksut, korvaukset ja luvat

Toimittajalla on oikeus lisätä hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä ja joita ei ole kohtuudella voitu ennakoida tai ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista tilaajalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista heti kun muutosten vaikutus on tiedossa. Näistä syistä aiheutuva hinnanmuutos ei oikeuta tilaajaa sopimuksen purkamiseen.

5. Oikeus hinnanmuutokseen

Toiminnan luonteen vuoksi tilauksen kustannuslaskelma voi muuttua allekirjoitushetken jälkeen esille tulleiden muutosten mukaisesti. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi henkilömäärän muutoksen vaikutus tilattujen tuotteiden määrään ja hintaan, tai tilaisuuden aikataulumuutosten vaikutus henkilökunnan määrään ja työaikaan. Toimittajalla ei ole velvollisuuttaa pyytää muutoksia kirjallisena, vaan niistä voidaan sopia suullisesti ennen tilaisuutta tai sen aikana.

Pitkäkestoisissa toimitussopimuksissa toimittajalla on oikeus yksipuolisesti tarkistaa sopimuksessa mainittuja hintoja vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa kustannustasoa. Toimittajan tulee ilmoittaa tilaajalle muutoksista kirjallisesti. Muutokset astuvat voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun uudet hinnat on ilmoitettu tilaajalle.

6. Yhdistykset ja seurat tilaajana

Yhdistysten ja seurojen toimiessa tilaajana tilaukselle kirjataan yhteisvastuulliseksi tilaajaksi tilauksen allekirjoittanut yksityishenkilö. Tilauksen allekirjoittanut henkilö vastaa kaikista tilaukseen liittyvistä velvoitteista yhteisvastuullisesti edustaman yhdistyksen tai seuran kanssa.

7. Maksuehto

Tilaajalla on mahdollisuus maksaa tilauksensa toimittajan toimipisteellä noudon yhteydessä yleisimmillä maksukorteilla. Käteismaksuja toimittaja ei ota vastaan.

Mikäli tilausta ei ole maksettu noudettaessa tai etukäteen, tilaajalle lähetetään lasku toimituksen jälkeen ensisijaisesti sähköpostilla tai verkkolaskuna. Laskulle lisätään laskutuslisä 8,50€. Laskulla on 14 päivän maksuaika, mikäli ei erikseen muuta sovita. Asiakkaan maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen 7,0 %.

8. Maksuvaikeudet

Jos sopimuksen teon jälkeen tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden maksusuoritusten perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja, vaatia vakuutta tai purkaa sopimus.

Jos tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta, toimittajalla on oikeus pidättäytyä toimituksesta ja vaatia vahingonkorvausta kohdan 10 mukaisesti. Mikäli tilaaja ei kieltäydy kirjallisesti viimeistään ilmoituksesta seuraavana arkipäivänä noudattamasta uusia maksuehtoja, sen katsotaan suostuneen noudattamaan niitä.
Jos tilaaja ei noudata uusia maksuehtoja tai aseta vakuutta, tämä tulkitaan sopimusrikkomukseksi. Tällöin toimittajalla on oikeus pidättäytyä toimituksesta ja vaatia vahingonkorvausta kohdan 10 mukaisesti.

9. Maksuehtojen laiminlyönti

Mikäli tilaaja laiminlyö sopimuksessa määritellyn maksuvelvollisuutensa, toimittajalla on oikeus pidättäytyä toimituksesta ja vaatia vahingonkorvausta kohdan 10 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tilaajan kanssa tehdyt muut toimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

10. Vahingonkorvaus

Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin sopimuksessa sovittu toimituksen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvot ja muut vastaavat välilliset vahingot eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin.

Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtumasta, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimaisina esteinä voidaan pitää yleisiä force majeure tapauksia, kuten sotaa, lakkoa, luonnonmullistusta, ennalta-arvaamatonta liikenteen keskeytymistä, onnettomuutta, osapuolista riippumattomia viranomaismääräyksiä, tms. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös toimituksen kannalta olennaisten laitteiden tai kuljetuskaluston vaurioitumista sellaisissa tapauksissa, joissa kalustoa ei kohtuudella saada korjattua tai korvattua tapahtumahetkellä.

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun kysymys on ylivoimaisesta esteestä, kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.

Mikäli toimitus kuitenkin estyy tilaajan toiminnasta johtuvasta viranomaisten väliintulosta johtuen, tilaaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen mukaisen palkkion täysimääräisenä. Tällaisia seikkoja ovat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomaismaksujen laiminlyönti.

12. Oikeus siirtää sopimus

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi liiketoimintakaupan tai muun vastaavan toimenpiteen yhteydessä.

13. Rekrytointikielto

Tilaajalla, hänen edustajallaan tai tilaajan lähipiiriin kuuluvalla ei ole oikeutta rekrytoida toimittajan työntekijöitä ilman toimittajan kirjallista hyväksyntää. Rekrytointikielto ulottuu kaikkiin tilanteisiin sanan laajimmassa merkityksessä. Toimittajan työntekijöiksi lasketaan kaikki toimittajan omassa tai sisaryhtiöiden palveluksessa viimeisen 12 kuukauden aikana työskennelleet henkilöt riippumatta siitä, onko heidän ja toimittajan välillä ollut palkka- vai sopimussuhde. Rekrytointikiellolla tarkoitetaan myös työntekijän ammattitaidon tai työpanoksen käyttöönottoa tai hyödyntämistä muulla tavalla kuin työsuhteeseen ottamalla.

Mikäli rekrytointikieltoa rikotaan, toimittajan tulee esittää asiasta kirjallinen huomautus tilaajalle ja antaa tilaajalle 14 päivää aikaa lopettaa menettely. Mikäli rekrytointikieltoa rikotaan annetun määräajan jälkeen, tilaajalle aiheutuu korvausvelvollisuus, jonka suuruus on 5000 euroa (+alv) jokaista työntekijää kohden. Rekrytointikielto on voimassa kaksitoista kuukautta tämän sopimuksen päättymisestä.

14. Referenssioikeus ja valokuvaus

Toimittajalla on oikeus käyttää tilaajan nimeä referenssinä markkinoinnissaan. Referenssioikeuden ulkopuolelle rajataan yksityishenkilöiden tilaamat palvelut.

Toimittajalla tai hänen edustajallaan on halutessaan oikeus valo- ja videokuvata tilattu kokonaisuus ja varsinainen toimitus tapahtumapaikalla ja hyödyntää materiaalia markkinoinnissaan. Tilaajalla on oikeus kieltää kuvaaminen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään seitsemän päivää ennen sovittua toimituspäivää.

15. Oikeustoimipaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

16. Allekirjoitusvaltuudet

Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen allekirjoittaa henkilö, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta, toimittaja voi vaatia allekirjoittanutta henkilöä henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvoitteita ja vaatia vahingonkorvausta yleisten sopimusehtojen kohdan 10 mukaisesti sopimuksen allekirjoittaneelta henkilöltä henkilökohtaisesti.

17. Tilausruuan, astioiden ja tarvikkeiden kuljetuspalvelu

Tilaajalla on mahdollisuus noutaa tilauksensa toimittajan toimipisteestä tai tilata toimitus ja/tai nouto toimittajalta. Tilauksen yhdensuuntaisen kuljetuksen hinta on 20€ + 1€/km. Hinta sisältää tuotteiden kuljetuksen toimittajan toimipisteestä tilaajan pihaan. Toimitus ovelle tai kerrokseen sovitaan erikseen. Edellä mainittua kuljetushinnastoa noudatetaan myös vuokrattujen astioiden ja kalusteiden toimituksessa.

CATERINGIA ENIMMÄKSEEN KOSKEVAT EHDOT

18. Tekniset vaatimukset

Palvelun toimittaminen edellyttää, että tapahtumapaikalla on toimittajan käytettävissä tilattujen tuotteiden esillepanoon soveltuva pöytä tai taso, juokseva vesi ja sähköt. Tilaajan tulee huolehtia näiden teknisten vaatimusten toteutumisesta. Ilman vaadittavia teknisiä edellytyksiä toimitus ei välttämättä ole mahdollista. Mikäli toimitus estyy teknisten vaatimusten vuoksi, eikä tilannetta saada korjattua, toimittajalla on oikeus sopimuksenmukaiseen täysimääräiseen korvaukseen.

19. Henkilölukumäärä ja erityisruokavaliot

Tilaajan on ilmoitettava lopullinen henkilölukumäärä ja kaikki tilaukseen liittyvät erikoisruokavaliot toimittajalle viimeistään seitsemän päivää ennen tapahtumapäivää. Toimittaja huolehtii, että jokainen erikoisruokavalio on huomioitu ja kyseiset henkilöt saavat riittävän määrän tarjoiluista. Toimittajalla ei ole velvollisuutta järjestää jokaiselle tilatulle tuotteelle korvaavaa erikoisruokavaliotuotetta.

Laskutusperusteena on toimittajan tiedossa olevat tiedot seitsemän päivää ennen tapahtumapäivää.

20. Henkilökunnan työaika

Sopimuksessa on määritelty suuntaa antava henkilökunnan määrä ja työaika, jotka kuuluvat menun hintaan ilman erillistä korvausta. Toimittajalla on oikeus muuttaa määrää ja työaikaa, mikäli sopimuksen toteutumishetkellä olosuhteet tai asiakasmäärä on muuttunut.

Lisätarjoilijoiden osalta minimityöaika on aina neljä tuntia per työntekijä ja se on myös laskutusperuste. Sopimuksella on määritelty tarjoilijoiden määrä sekä suuntaa antava työaika kullekin lisätarjoilijalle. Mikäli lisätarjoilijoiden työaika ylittyy suunnitellusta, sopii tilaisuuden henkilökunta asiasta tilaajan tai tilaisuudessa paikalla olevan isännän/emännän kanssa. Kokonaisuudessaan lisätarjoilijoiden laskutus tapahtuu toteutuneiden työtuntien mukaan.

21. Catering-palvelun matkakulut

Työntekijöiden matkakuluna veloitetaan yhdensuuntaisen matkan hinta, 20€ + 1€/km, lähtöpisteenä Lehtimäenkatu 3, Nokia. Toimittajalla on oikeus periä matkakulu useampaan kertaan, mikäli tilauksen aikataulu tai tilaajan toiveet vaativat henkilökunnan kulkemista eri aikoihin.

22. Ylijäämäruoka

Tilaisuuden jälkeen toimittajalla on oikeus olla jättämättä tilaajalle tuotteita, jotka sisältävät helposti pilaantuvia tuotteita (mm. kala, äyriäiset, majoneesit) tai muusta syystä kyseenalaisessa kunnossa olevia tuotteita. Aistinvaraisesta tulkinnasta edellä mainitussa tilanteessa vastaa ainoastaan toimittajan työntekijät. Jäljelle jäävä ruoka pyritään pakkaamaan tilaajalle kertakäyttöisiin astioihin, mutta siihen voidaan käyttää myös tilaajan tai juhlapaikan astioita. Ylijäämäruoan käytöstä ja tarjoilemisesta vastaa yksinomaan tilaaja. Toimittaja ei vastaa ylijäämäruoan käsittelystä, säilytyksestä tai tarjoilusta aiheutuvista seuraamuksista.

23. Tilaajan vastuulle jäävät astiat

Ruokapalvelun toimittamisen yhteydessä tilaajalle on saatettu jättää välineistöä, jotka siirtyvät toimittajan kirjallisella ilmoituksella tilaajan palautusvelvollisuuden piiriin. Näiden osalta tilaajaa sitoo ehdot kohdissa 29 ja 30.

24. Cateringin peruutusoikeus

Tilaajalla on oikeus perua tehty tilaus ilman kuluja ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään seitsemän päivää ennen tapahtumaa.

Alle seitsemän päivää ennen tapahtumaa tehdyssä peruutuksessa veloitus on 50% tilauksen loppusummasta.
Alle neljä päivää ennen tapahtumaa tehdyssä peruutuksessa veloitus on 100% tilauksen loppusummasta.

ASTIAVUOKRAUSTA ENIMMÄKSEEN KOSKEVAT EHDOT

25. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin tilaus noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa toimittajan varastosta tai jolloin se on toimitettu vuokrasopimuksen mukaiseen toimitusosoitteeseen vuokrasopimuksessa sovittuna aikana. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen toimittajalle tai kun toimittaja noutaa kaluston sovitusta noutopaikasta. Vuokra-aikaan luetaan nouto- ja palautuspäivät. Tuotteiden hinnat pitävät sisällään maksimissaan 3 vrk vuokra-ajan (viikonloppuna olevien juhlien osalta vuokra-aika on perjantaista maanantaihin). Tilaaja ja toimittaja voivat kirjallisesti sopia myös pidemmästä vuokra-ajasta.

26. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on toimittajan ja tilaajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin toimittaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Tilaaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on tilaajan tehtävä siitä ilmoitus toimittajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan aikaisintaan siitä hetkestä, jolloin toimittaja saa kyseisen ilmoituksen.

27. Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan tilaajalle sopimuksen mukaisen toimittajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa tilaaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

28. Vuokrakaluston käyttö

Tilaajan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeeseen ja noudattaa toimittajan antamia ohjeita. Tilaajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta tilaaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa tai tehdä omia asennuksiaan vuokrakalustoon ilman toimittajan antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman toimittajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

29. Tuotteiden palautukset

Vuokrattujen astioiden, tarvikkeiden ja kalusteiden palautus tapahtuu toimittajan toimipisteeseen kulloisenkin aukioloajan puitteissa, ellei toimittaja ja tilaaja ole asiasta muuta sopineet. Palautuksen viivästyessä, toimittajalla on oikeus periä lisävuokraa, kunnes palautus on suoritettu.

Astiavuokrauksen tuotteet voi palauttaa likaisena. Tämä tarkoittaa astioita, lasitavaraa, aterimia ja ottimia sekä pöytäliinoja ja serviettejä. Poikkeuksena laitteet ja muut välineet, jotka tulee olla siistejä ja puhdistettuja.

30. Rikkoutuminen ja palauttamatta jättäminen

Tilaaja on velvollinen korvaamaan vuokratuille astioille, tarvikkeille ja kalustolle aiheutuneet vahingot. Toimittajalla on oikeus periä vahingoittuneen tai palauttamatta jääneen kaluston hankintahinta tilaajalta. Tilaaja vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat toimittajan omaisuudelle siitä lähtien kun kalusto on luovutettu asiakkaan hallintaan siihen asti, kunnes kalusto on jälleen palautettu toimittajalle.

Toimittaja vastaa siitä, että kaikki sen käyttämä kalusto on vakuutettu. Tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Mikäli vahinko on aiheutettu huolimattomuudella, tahallisesti tai lainvastaisella toiminnalla, tilaajan korvausvastuu on koko aiheutuneen vahingon suuruinen.

31. Astiavuokrauksen peruutusoikeus

Tilaajalla on oikeus perua tehty tilaus ilman kuluja ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään kaksi päivää ennen sovittua toimituspäivää. Tämän jälkeen peruutetuista tilauksista veloitetaan tilaus täysimääräisesti.

TILAUSRUOKAA ENIMMÄKSEEN KOSKEVAT EHDOT

32. Tilauksen vahvistaminen

Tilaajan tulee vahvistaa lopulliset määrät viimeistään seitsemän päivää ennen toimitusta. Tilauksen laskutusperusteena pidetään määriä, jotka ovat toimittajan tiedossa seitsemän päivää ennen toimitusta

33. Tilausruuan kattauspalvelu

Tilausruoka voidaan toimittaa tilaajalle myös kattauspalveluna, jolloin tuotteet toimitetaan sisälle haluttuun tilaan ja katetaan tilaajan osoittamiin astioihin. Tilaajan toiveen mukaan voidaan käyttää joko tilaajan tai juhlapaikan astioita tai vaihtoehtoisesti astiavuokrauksen astioita. Kattauspalvelusta veloitetaan kohdan 4 mukaisten kuljetusmaksujen lisäksi 40 euron lisämaksu.

34. Tilausruoan peruutusoikeus

Tilaajalla on oikeus perua tehty tilaus ilman kuluja ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään seitsemän päivää ennen sovittua toimituspäivää.

Alle seitsemän päivää ennen sovittua toimitusta tehdystä peruutuksesta veloitus on 50% tilauksen loppusummasta.
Alle neljä päivää ennen sovittua toimitusta tehdystä peruutuksesta veloitus on 100% tilauksen loppusummasta.

PEPPER CATERING OY
Y-tunnus: 3232476-3

Pispalan valtatie 18 B
FI-33250 TAMPERE

03-4475319
myynti@peppercatering.fi
www.peppercatering.fi